Konference Vodní toky 2023

21. - 22. listopad 2023
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Ke stažení

Zde naleznete soubory ke stažení k aktuálnímu ročníku konference.

 foto   (27.11.2023 09:02, 4096 bytů)
 KVT _ Program _final (002).docx   (20.11.2023 07:03, 21410 bytů)
 menu.pdf   (19.11.2023 19:51, 2787793 bytů)
 Nabídka partnerství 2023.pdf   (19.06.2023 12:36, 652364 bytů)
 partnerství.pdf   (23.06.2023 16:38, 584378 bytů)
 prezentace   (30.11.2023 16:52, 4096 bytů)
 program_2023.pdf   (19.11.2023 23:11, 212176 bytů)
 propagační aktivity.pdf   (23.06.2023 16:38, 570555 bytů)
 sbornik-2023-final.pdf   (06.12.2023 18:37, 340647102 bytů)
 sbornik-2023-2023-12-03.pdf   (04.12.2023 16:22, 340602290 bytů)
 vzor_formatovani_sbornik.docx   (10.07.2023 07:50, 12769 bytů)
 1. cirkulář KVT 2023.pdf   (29.06.2023 15:14, 5528828 bytů)
 2. cirkulář + program.pdf   (09.11.2023 20:29, 7010388 bytů)

Prezentace

Úterý 21. 11. 2023

První blok přednášek – moderátor Jan Cihlář

10:15 Pavel Punčochář – Ministerstvo zemědělství
 Proč roste význam adaptačních opatření k omezení dopadů změny klimatu na vodní zdroje
10:40 Miroslav Trnka – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
 Proč a jak se připravovat na klimatické změny v ohrožených povodích ČR
11:05 Jan Svejkovský – Povodí Ohře, státní podnik, Tomáš Beránek – DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, Jan Leníček – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 Klimatická změna – výrazný determinant způsobu rekultivace povrchových lomů
11:25 Štefan Král – JN Infra a.s.
 Inovativní využití energetického potenciálu vodního toku pro výrobu tepla a chladu
11:45 Lukáš Pavlas – Povodí Odry, státní podnik
 Vodohospodářská soustava povodí Odry a její postupná adaptace na klimatickou změnu


Druhý blok přednášek – moderátor Tomáš Kendík

13:20 Martin Pavel – Sweco a.s.
 Dynamika vodních toků jako nedílná součást veřejného prostoru v Rokycanech
13:40 Tomáš Roth – AQUATIS a.s.
 Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa IX, X, XI
14:00 Tomáš Bělaška – Povodí Moravy, s.p.
 PPO Olomouc – dokončení realizace II.B etapy protipovodňových opatření
14:20 Martin Kubizňák – SMP Vodohospodářské stavby a.s.
 VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu
14:40 Lenka Bartošová – Povodí Ohře, státní podnik
 Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.- IV.


Třetí blok přednášek – moderátor Pavel Menhard

15:30 Jaromír Říha - Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební – Ústav vodních staveb
 Technické otázky souběhu řeky Bečvy s hrází připravovaného VD Skalička
15:50 Jan Kříž - Ministerstvo životního prostředí
 Aktuální informace k podpoře opatření souvisejících s adaptací na klimatickou změnou z programů v působnosti MŽP
16:10 Šimon Držala - Povodí Vltavy, státní podnik
 Zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
16:30 Petr Náhlovský – Povodí Labe, státní podnik
 Nakládání se sedimenty při správě vodních toků - Zkušenosti v podmínkách nové legislativy
16:50 Zbyněk Morkus – Lesy České republiky, s.p.
 25 let od povodní na Rychnovsku - vodní toky Lesů ČR

Středa 22. 11. 2023

Čtvrtý blok přednášek – moderátor Antonín Tůma

09:00 Radek Krupica – Povodí Moravy, s.p.
 PPO Hranice – liniová opatření v kombinaci se zkapacitněním jezu a výstavby rybího přechodu
09:20 Tomáš Just – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 K působení bobra evropského na morfologii říčních území a zadržování vody v krajině
09:40 Roman Havlíček - Ministerstvo životného prostredia SR
 Legislatívna úprava revitalizácií tokov v SR
10:00 Katarina Holubová – Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Miloslav Šindlar - ŠINDLAR s.r.o.
 Revitalizace vodního toku Moravy - 1.část
10:00 Katarina Holubová – Výzkumný ústav vodného hospodárstva, Miloslav Šindlar - ŠINDLAR s.r.o.
 Revitalizace vodního toku Moravy - 2.část
10:20 Eva Kolesárová - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
 Extrémne hydrologické javy v povodiach hornej Tople a hornej Ondavy
11:10 Zámišová
 Migrační prostupnost na Malši
11:30 Monika Supeková – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
 Funkčné riešenia spriechodňovania migračných bariér na Slovensku z pohľadu SVP, š. p.
11:50 Daniel Fiala – Výzkumný ústav vodohospodářský v.v.i.
 Co mají společného masivní úhyny ryb na Dyji a na Odře v létě roku 2022
12:10 Andrej Devečka - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 Revitalizácie rieky Rudava
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Generální partner
SMP
Hlavní partneři
Metrostav
POHL
Partneři konference
Aquatis
Sweco
DHI
Zepris
VCES a.s.
HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
AQUASYS spol. s r.o.
JaP – Jacina, s.r.o.
Ševčík HYDRO s.r.o.
OHLAŽS, a.s.
NOWASTAV a.s.
Zakládání staveb,a.s.
Mediální partneři
stavebniserver.com
Vodní Hospodářství
Časopis Stavebnictví
Moderní Obec
Czech Industry
Průmyslová ekologie

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.Ročníky: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017