Konference Vodní toky 2023

21. - 22. listopad 2023
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Program konference

ÚTERÝ 21. 11. 2023

08:30 Registrace

09:30 Slavnostní zahájení a vystoupení hostů

Aleš Kendík – VŘ sekce VH MZe
Pavlína Springerová – primátorka Hradce Králové
Mark Rieder – předseda ČVTVHS
Petr Kubala – předseda SVH ČR
Vilém Žák – ředitel SOVAK ČR

10:15 První blok přednášek

moderátor - Jan Cihlář

Pavel Punčochář – Ministerstvo zemědělství
Proč roste význam adaptačních opatření k omezení dopadů změny klimatu na vodní zdroje?

Miroslav Trnka – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Proč a jak se připravovat na klimatické změny v ohrožených povodích ČR?

Jan Kříž – Ministerstvo životního prostředí
Aktuální informace k podpoře opatření souvisejících s adaptací na klimatickou změnou z programů v působnosti MŽP

Jan Svejkovský – Povodí Ohře, státní podnik
Tomáš Beránek – DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Jan Leníček – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Klimatická změna – výrazný determinant způsobu rekultivace povrchových lomů

Štefan Král – JN Infra a.s.
Inovativní využití energetického potenciálu vodního toku pro výrobu tepla a chladu

Lukáš Pavlas – Povodí Odry, státní podnik
Vodohospodářská soustava povodí Odry a její postupná adaptace na klimatickou změnu

12:10 Přestávka na oběd

13:20 Druhý blok přednášek

moderátor – Tomáš Kendík

Martin Pavel – Sweco a.s.
Dynamika vodních toků jako nedílná součást veřejného prostoru v Rokycanech

Tomáš Roth – AQUATIS a.s.
Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa IX, X, XI

Tomáš Bělaška – Povodí Moravy, s.p.
PPO Olomouc – dokončení realizace II.B etapy protipovodňových opatření

Martin Kubizňák – SMP Vodohospodářské stavby a.s.
VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu

Lenka Bartošová – Povodí Ohře, státní podnik
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.- IV.

15:00 Přestávka s občerstvením

15:30 Třetí blok přednášek

moderátor – Pavel Menhard

Jaromír Říha - Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební – Ústav vodních staveb
Technické otázky souběhu řeky Bečvy s hrází připravovaného VD Skalička

Jan Kříž - Ministerstvo životního prostředí
Aktuální informace k podpoře opatření souvisejících s adaptací na klimatickou změnou z programů v působnosti MŽP

Šimon Držala - Povodí Vltavy, státní podnik
Zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině

Petr Náhlovský– Povodí Labe, státní podnik
Nakládání se sedimenty při správě vodních toků: Zkušenosti v podmínkách nové legislativy

Zbyněk Morkus – Lesy České republiky, s.p.
25 let od povodní na Rychnovsku - vodní toky Lesů ČR

19:00 Společenský večer


STŘEDA 22. 11. 2023

09:00 Čtvrtý blok přednášek

moderátor – Antonín Tůma

Radek Krupica – Povodí Moravy, s.p.
PPO Hranice – liniová opatření v kombinaci se zkapacitněním jezu a výstavby rybího přechodu

Tomáš Just – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
K působení bobra evropského na morfologii říčních území a zadržování vody v krajině

Roman Havlíček - Ministerstvo životného prostredia SR
Legislatívna úprava revitalizácií tokov v SR

Katarina Holubová – Výzkumný ústav vodného hospodárstva
Miloslav Šindlar - ŠINDLAR s.r.o.
Revitalizace vodního toku Moravy

Eva Kolesárová - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Extrémne hydrologické javy v povodiach hornej Tople a hornej Ondavy

10:50 Přestávka s občerstvením

Robert Ouředník – Povodí Vltavy, státní podnik
Dosažení migrační prostupnosti hraničního vodního toku Malše

Monika Supeková – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Funkčné riešenia spriechodňovania migračných bariér na Slovensku z pohľadu SVP, š. p.

Daniel Fiala – Výzkumný ústav vodohospodářský v.v.i.
Co mají společného masivní úhyny ryb na Dyji a na Odře v létě roku 2022?

Andrej Devečka - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Revitalizácie rieky Rudava

12:40 Ukončení konference
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Generální partner
SMP
Hlavní partneři
Metrostav
POHL
Partneři konference
Aquatis
Sweco
DHI
Zepris
VCES a.s.
HAWLE ARMATURY spol. s r.o.
AQUASYS spol. s r.o.
JaP – Jacina, s.r.o.
Ševčík HYDRO s.r.o.
OHLAŽS, a.s.
NOWASTAV a.s.
Zakládání staveb,a.s.
Mediální partneři
stavebniserver.com
Vodní Hospodářství
Časopis Stavebnictví
Moderní Obec
Czech Industry
Průmyslová ekologie

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.Ročníky: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017