Konference VODNÍ TOKY 2019

26. - 27. listopadu 2019
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

úspěšně proběhl již 17.ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2019, které udělili svou záštitu Ministr zemědělství Ing.Miroslav Toman, CSc. a primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.


Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

Konference se zúčastnilo 330 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Mezi zahraničními hosty byli zejména odborníci ze Slovenska, ale také tradiční hosté z odboru životního prostředí města Drážďany a hosté z Chorvatska.


Ve třech přednáškových blocích se vystřídalo 22 přednášejících s příspěvky, které odrážely hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství

Letošní program konference byl obohacen větším podílem přednášek zástupců různých vysokých škol, nejen technického zaměření.


Sborník z konference je stále k dispozici, v případě zájmu nás kontaktujte.
SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ VE SBORNÍKU KE STAŽENÍ

PODROBNÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE v PDF zde

FOTOGALERIE

Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019
Konference Vodní Toky 2019

PREZENTACE PŘEDNÁŠEK KE STAŽENÍ

1. BLOK PŘEDNÁŠEK (26. 11. 2019 10:00 - 12:00)

Bohumír Janský – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Vodní toky v mezinárodním kontextu, Amazonka – největší řeka světa
ke stažení zde

Petr Kubala - Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
Až naprší a uschne …

Jan Kříž - Ministerstvo životního prostředí
Podpora projektů na zmírnění dopadů sucha a ochranu před povodněmi z OPŽP a NP SFŽP, informace o přípravě nového programového období OPŽP
ke stažení zde

Pavel Punčochář, Martina Dubská - Ministerstvo zemědělství
Navýšení počtu lokalit v Generelu LAPV a vztah k nedostatku vody v ČR
ke stažení zde

2. BLOK PŘEDNÁŠEK (26. 11. 2019 13:20 - 17:20)

Prezentace partnera konference SMP CZ, a.s
ke stažení zde

Vladimír Zdráhal, Jan Staš - Povodí Odry , státní podnik
Nový řídicí systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik
ke stažení zde

Jaroslava Nietscheová - Povodí Vltavy, státní podnik
Současné problémy v praxi po posledních novelách vodního zákona
ke stažení zde

Jiří Petr, Andrea Pospíšilová - Povodí Labe, státní podnik
Hledání trendů v suchém období 2015-2019
ke stažení zde

Marek Viskot - Povodí Moravy, s.p.
Dopady dlouhodobého hydrologického sucha na toky v povodí Moravy a povodí Dyje
ke stažení zde

Michal Tanajewski - Povodí Ohře, státní podnik
VD Všechlapy – operativní opatření v hospodaření s vodou v průběhu sucha 2018
ke stažení zde

Tomáš Řeha - Lesy České republiky, s. p.
10 let od povodní na Novojičínsku
ke stažení zde

Miloslav Šindlar, Jiří Kaplan, Nikola Janková - ŠINDLAR s.r.o.
Nábřeží řeky Svratky – Protipovodňová opatření města Brna – etapy VII a VIII 
ke stažení zde

Jan Leníček, Pavel Menhard - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Martin Motlík - Povodí Ohře, státní podnik
Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka – Sebnitz – studie proveditelnosti
ke stažení zde 

Jaromír Říha - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Poznámky k těsnění podloží vzdouvacích staveb na vodních tocích
ke stažení zde

Marek Maťa - DHI a.s., Marek Viskot - Povodí Moravy, s.p.
Povodňová mapa Dyje
ke stažení zde


3. BLOK PŘEDNÁŠEK (27. 11. 2019 9:00 - 12:00)

Jan Gregar, Kateřina Gregarová - Česká zemědělská univerzita v Praze, Jan Petrů - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Projekt managementu povodí VN Hostivař
ke stažení zde

Tomáš Kvítek, Michal Krátký - Povodí Vltavy, státní podnik
Nová koncepce retence a jakosti vody připravována k realizaci na zemědělském půdním fondu v plánech dílčích povodí
ke stažení zde

Tomáš Just - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Poznámky k některým aspektům nakládání s vodními toky se zřetelem k suchu
ke stažení zde

Michal Vávra, Petr Ferbar, Darina Šitinová - Povodí Labe, státní podnik
Obnova říčních ramen v působnosti státního podniku Povodí Labe
ke stažení zde

Marie Kutílková - Povodí Moravy, s.p.
Obnova vodohospodářských funkcí drobných vodních toků - aktuální problémy a příklady z praxe
ke stažení zde

Martin Poláček - Povodí Vltavy, státní podnik
Protipovodňová ochrana obce Bílsko - poldr na Bílském potoce – výstavba a ověřovací provoz
ke stažení zde

Tomáš Roth - Aquatis a.s., David Veselý - Povodí Moravy, s.p.
Napojení odstavených ramen na Dyji pod Břeclaví, opatření nejenom proti suchu – dokončení projektu
ke stažení zdeDěkujeme hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru – SMP CZ a.s., Metrostav a.s.,  a dále partnerům POHL cz, a.s. a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR  a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s., Sweco Hydroprojekt a.s. a nově také Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.MASARYKA, v.v.i.  Bez spoluúčasti partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

Příští ročník konference se bude konat na stejném místě ve dnech 24.-25.11.2020. Těšíme se na vás!

Konference Vodní Toky 2018

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
METROSTAV a.s.
SMP CZ a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat