Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2023

26. října 2023
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5

Důležité informace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na VIII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.


Termín: čtvrtek 26. 10. 2023, 9:00 - 16:00

Místo konání: Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5

Pozvánka - 1. cirkulář ke stažení
Druhý cirkulář

Témata semináře:
  1. Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí a plnění cílů Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.
  2. Návrh nařízení Evropské komise o obnově přírody (Nature Restoration Law) – strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti.
  3. Aktualizace Plánu managementu úhoře říčního v ČR.
  4. Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe z ČR i zahraničí.
  5. Laterální migrace ryb – význam a opatření na její podporu.
  6. Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb, nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy, fyzikální modely rybích přechodů.

Prezentace ke stažení

 všechny_prezentace_2023.zip   (01.12.2023 10:58, 116353352 bytů)
 1_PROGRAM SEMINARE.pdf   (01.12.2023 10:57, 362694 bytů)
 10_Druga, SVP SK, Preferované riešenia spriechodnení migračných bariér bez priečnych prepážok.pdf   (01.12.2023 10:57, 23996758 bytů)
 11_Bielik, SVP SK, Monitorovanie funkčnosti rybovodov a monitorovanie priechodnosti migračných bariér v podmienkach SVP š.p..pdf   (01.12.2023 10:57, 12084676 bytů)
 12_Křížek, SRZ Žilina SK, Vplyv revitalizácie toku na formovanie rybích spoločenstiev rieky Rudavy.pdf   (01.12.2023 10:57, 4329183 bytů)
 13_Brejchova, POH, Realizované a připravované opatření pro migracni prostupnost vodních toků v Povodí Ohře.pdf   (01.12.2023 10:57, 8878668 bytů)
 14_Veselý, PMO, Nové rybí přechody na Povodí Moravy a co nás naučily.pdf   (01.12.2023 10:57, 10830267 bytů)
 15_Přikrylová, POD, Informace o zprůchodňování migračních překážek v povodí Odry.pdf   (01.12.2023 10:57, 7043217 bytů)
 16_Vávra, PLA, Aktuality v řešení migrační prostupnosti vodních toků v působnosti Povodí Labe.pdf   (01.12.2023 10:57, 9566333 bytů)
 17_Král, ČVÚT, Výsledky modelového výzkumu rybího přechodu.pdf   (01.12.2023 10:57, 7599102 bytů)
 18_Držala, PVL, Migrační zprůchodnění dolní Berounky.pdf   (01.12.2023 10:57, 9981329 bytů)
 2_Marek, AOPK ČR, Aktuality ve zprůchodňování Migračních bariér.pdf   (01.12.2023 10:57, 2836506 bytů)
 3_Musil, VUV, Řešení volné migrace ryb v rámci výzkumného centra Voda.pdf   (01.12.2023 10:57, 4979839 bytů)
 4_Horký a kol., ČZU, Monitoring funkčnosti rybích přechodů na jezu v Řevnicích.pdf   (01.12.2023 10:57, 2574804 bytů)
 5_Abaffy a kol., VUVH SK, Aktualizácia metodického usmernenia Metodika spriechodňovania priečnych bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu.pdf   (01.12.2023 10:57, 2763738 bytů)
 6_REBE~1.PDF   (01.12.2023 10:57, 1958383 bytů)
 7_Čomaj kol., VUVH SK, Spriechodnenie migračných bariér VD Gabčíkovo a VD Čunovo.pdf   (01.12.2023 10:57, 5562049 bytů)
 9_Šindler, Drozd, JCU, Ochrana jeseterů slovenského úseku Dunaje aplikace principů Pan-European Sturgeon Action Plan.pdf   (01.12.2023 10:57, 4097320 bytů)

Registrace pro účastníky semináře

Registrace účastníků semináře byla ukončena.

Začátek registrace: Úterý 12.09.2023 11:00
Ukončení registrace: Neděle 22.10.2023 23:00


Odborní garanti a organizace semináře:
RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s.
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik
Mgr. Zdeněk Vogl, AOPK ČR
Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM, v.v.i.

Důležité termíny:
30. 4. 2023 - první cirkulář
31. 8. 2023 - druhý cirkulář, upřesněný program semináře, zahájení přihlašování
15. 10. 2023 - závazná přihláška, platba
26. 10. 2023 - seminář

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2021

Informace o předchozím ročníku
Hlavní organizátoři
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štátna ochrana prírody SR

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Marcela Černá
cerna@vrv.cz
+420 257 110 256, +420 728 303 581
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat