Konference VODNÍ TOKY 2022

31. května - 1. června 2022 (přesunutý termín z listopadu 2021)
Hradec Králové, hotel Černigov

Program konference

ÚTERÝ 31. 5. 2022

08:30 Registrace
09:30 Slavnostní zahájení a vystoupení hostů

10:00 První blok přednášek

10:00
Rok 2022 – výročí katastrofických povodní
Mark Rieder, Jan Daňhelka – ČVTVHS, ČHMÚ

10:25
Prevence povodní je prioritou vodohospodářů i za sucha a nedostatku vody
Pavel Punčochář – Ministerstvo zemědělství

10:50
Vodní blahobyt, aneb kudy cesta (NE)vede…
Petr Kubala – Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.

11:15
Aktuální informace k přípravě OPŽP 2021 – 2027
Jaroslav Michna – Ministerstvo životního prostředí

11:40
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami
Peter Čadek, Andrej Lipták – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik


12:00 Přestávka na oběd

13:30 Druhý blok přednášek

13:30
Řešení dílčích otázek revitalizace Bíliny na Ervěnickém koridoru
Jaromír Říha – Vysoké učení technické v Brně

13:50
Problematika zatápění zbytkových jam Severočeského hnědouhelného revíru
Petr Neumann – Palivový kombinát Ústí, s.p., Jan Leníček – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

14:10
Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín
Jan Kareis – Povodí Vltavy, státní podnik

14:30
Modernizace velké plavební komory Hořín, z pohledu zhotovitele
Jan Prokeš – Metrostav a.s.

14:50
Vodáctví – zajištění bezpečnosti z pohledu správce vodního toku
Martin Cidlinský – Povodí Ohře, státní podnik


15:10 Přestávka s občerstvením

15:50
Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné - I. etapa PPO Rapotín dokončena
Tomáš Roth – AQUATIS a.s.

16:10
Obnova vodného režimu v Medzibodroží
Eva Kolesárová, Zuzana Čarnogurská - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

16:30
Provoz vodních nádrží při extrémních hydrologických jevech na drobných vodních tocích
Tomáš Skokan, Richard Šimek – Povodí Odry, státní podnik

16:50
Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků
Jan Železný, Lenka Bartošová – Povodí Ohře, státní podnik


19:00 Raut a společenský večer

STŘEDA 1. 6. 2022

09:00 Třetí blok přednášek

09:00
Obnova vodohospodářských funkcí drobných vodních toků v intravilánu obcí
Ing. Zdeněk Jurček a David Čížek, DiS. – Povodí Moravy, s.p.

09:20
Morfologická opatření ve vodních tocích – dílčí poznámky k možnostem, kvalitě a efektivnosti
Tomáš Just – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

09:40
Realizace program Vracíme vodu lesům
Tomáš Hofmeister, Martin Poláček – Lesy České republiky, s.p.

10:00
Revitalizace Rokytky a Říčanského potoka v rámci zakládání krajinného parku Lítožnice
Jiří Karnecki – MHMP


10:20 Přestávka s občerstvením

10:40
Simulace dopadu opatření komplexním hydrologickým modelem na povodí Svratky
Pavel Tachecí, Zdeněk Hošek – DHI a.s.

11:00
Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
Filip Čejka – Sweco Hydroprojekt a.s., Stanislav Ryšavý – AQUATIS a.s.

11:20
Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích
Milan Hladík – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Milan Muška a Martina Čtvrtlíková – Biologické centrum AV, v.v.i., Pavel Horký – Česká zemědělská univerzita v Praze

11:40
Povodí Moravy přírodě blízké
David Veselý – Povodí Moravy s.p.


12:00 Závěrečné slovo

Organizátor akce si vyhrazuje právo změny.


Děkujeme hlavním partnerům konference, kterými jsou SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.,
dále partnerům POHL cz, a.s., PORR a.s., ZEPRIS s.r.o. a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s., Sweco Hydroprojekt a.s..

Velké díky patří i mediálním partnerům, kterými jsou Vodní hospodářství, spol. s r.o., KONSTRUKCE Media, s.r.o., Informační centrum ČKAIT s. r. o. (časopis Stavebnictví) a Vodohospodářské stavby.

Bez spoluúčasti partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

Příští ročník konference se bude konat ve dnech 21. – 22. 11. 2023.
Těšíme se na vás!

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby
Časopis Stavebnictví

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.